Cơ cấu tổ chức của Hội Nông dân thành phố Nha Trang

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG

a. Cơ quan Hội Nông dân thành phố:

(Địa chỉ: Số 05 – Quang Trung, Nha Trang; Điện thoại: 058.3822741)

- Ban Chấp hành.

- Ban Thường vụ.

- Thường trực (Chủ tịch và các Phó Chủ tịch).

* Bộ máy giúp việc:

- Văn phòng.

- Ban Điều hành Qũy hỗ trợ nông dân thành phố.

b. Đơn vị trực thuộc:

(16 Hội Nông dân xã, phường với 133 chi Hội, 89 Tổ Hội; 7.741 hội viên nông dân).

1/ Hội Nông dân xã Vĩnh Lương;

2/ Hội Nông dân xã Vĩnh Phương;

3/ Hội Nông dân xã Vĩnh Ngọc;

4/ Hội Nông dân xã Vĩnh Thạnh;

5/ Hội Nông dân xã Vĩnh Trung;

6/ Hội Nông dân xã Vĩnh Hiệp;

7/ Hội Nông dân xã Vĩnh Thái;

8/ Hội Nông dân xã Phước Đồng;

9/ Hội Nông dân phường Vĩnh Nguyên;

10/ Hội Nông dân phường Vĩnh Trường;

11/ Hội Nông dân phường Phước Long;

12/ Hội Nông dân phường Phước Hải;

13/ Hội Nông dân phường Vĩnh Thọ;

14/ Hội Nông dân phường Vĩnh Hòa;

15/ Hội Nông dân phường Vĩnh Hải;
 
16/ Hội Nông dân phường Vĩnh Phước;
 

Liên kết website

 
 
 

Thời tiết

Thống kê truy cập

─ Trực tuyến:

─ Lượt truy cập: 1073643

top