ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN, ĐÁP ỨNG YÊU CÂU NHIỆM VỤ HIỆN NAY

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước; những năm qua, việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông xã Phước Đồng, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, công tác vận động hội viên nông dân là hết sức quan trọng.Với vai trò là một tổ chức chính trị xã hội đại diện quyền lợi cho hội viên nông dân, Hội nông dân xã Phước Đồng luôn xác định công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, Hội nông dân xã đã tích cực triển khai công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi tổ Hội, đồng thời vận động hội viên là học sinh, sinh viên, tham gia sinh hoạt Hội, đồng thời vận động cán bộ hưu trí, các nhà doanh nghiệp tham gia sinh hoạt với nhiều hình thức phong phú, đổi mới, với học sinh, sinh viên chiếm tỷ lệ 30%, cán bộ hưu trí tỷ lệ chiếm 13% ,hiện nay trên địa bàn xã  hội viên cơ bản là trình độ học vấn cao hơn trước, tầm nhìn rộng, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng yêu nước, có khát vọng xây dựng đất nước, thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nông dân đồng tình ủng hộ và hăng hái tham gia vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đã và đang xuất hiện nhiều tài năng trẻ, nhiều tấm gương sáng trong sản xuất kinh doanh, trong học tập, hoạt động khoa học – kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật, trong thể thao và trong công tác xã hội.
Bên cạnh đó, nguồn thu nhập của một bộ phận hội viên và nhân dân nói chung còn thấp, giá cả một số mặt hàng thiết yếu phục vụ cho đời sống tăng cao; một số hội viên không có tư liệu sản xuất phải đi làm ăn xa . Một hội viên thiếu hiểu biết về các chủ trương, chính sách của Đảng, chưa quan tâm đến sinh hoạt chính trị, chạy theo lối sống không lành mạnh, coi thường giá trị nhân văn, tình trạng mê tín dị đoan có xu hướng tăng lên. Từ đó ảnh hưởng đến việc tập hợp vận động hội viên  tham gia vào tổ chức Hội, hiện tại Hội nông dân xã có 454 hội viên/ trong đó 35 hội viên là cán bộ hưu trí, chiếm tỷ lệ 7,7%, 17 hội viên có đảng chiếm tỷ lệ 3,74%,  42 hội viên là học sinh, sinh viên trong các trường trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ 9,25% hội viên là cán bộ công chức là 14 hội viên đạt tỷ lệ 3% số còn lại là buôn bán lao động tự do, làm nông nghiệp  346 hộ chiếm 76,2%
Từ thực trạng trên Hội nông dân xã Phước Đồng xác định “nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội ” là khâu đột phá then chốt của đơn vị trên cơ sở đó hằng năm, Hội đã tập trung vào việc bổ sung, củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành Hội đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu hiệm vụ. Đội ngũ cán bộ chi, tổ Hội thường xuyên được củng cố, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và chuyên đề hàng năm, Hội cử cán bộ chi tổ Hội tham gia các lớp chuyên ngành do Hội cấp trên tổ chức. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 60 lượt cán bộ, hội viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ. Hiện nay, 100% các thôn trên địa bàn đều có tổ chức, trong đó có 371 hội viên nòng cốt; tỷ lệ chi Hội viên là nữ  chiếm 38,5%,
Điểm nổi bật trong xây dựng, củng cố tổ chức Hội  là thực hiện điểm chỉ đạo của Hội nông dân TP về phát triển hội viên nhiệm kỳ 2018 - 2023 Phước Đồng có 14 chi, tổ hội ở cơ sở nhìn chung hoạt động khá hiệu quả, Hội luôn tìm ra những giải pháp để đổi mới trong sinh hoạt nhằm tăng cường chất lượng của công tác Hội, điển hình như: chi Hội thôn Phước Hạ, chi Hội thôn Thành Đạt, chi Hội thôn Phước Thượng, tiêu biểu trong phong trào " Hội viên tích cực học tập,làm theo tư tưởng phong cách  đạo đức Hồ Chí Minh'', qua đó Hội đã tích cực tuyên truyền phong trào nông dân SXKDG giúp nhau làm giầu bền vững “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức người nông dân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
   Hội đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên, đa dạng hóa các mô hình thu hút hội viên. Từ đó, các hộ gia đình đã mạnh dạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao, sản phẩm lao động đạt chất lượng tốt, phát triển nhiều mô hình mới như: mô hình tổ tự quản, mô hình thu gom rác thải sinh hoạt, các tổ hợp tác . Ngoài ra, Hội còn tổ chức vận động hội viên tham gia tổ tương trợ, tổ hùn vốn, thành lập các loại hình Câu lạc bộ như: CLB “Hội viên giúp nhau vượt khó”, CLB phòng chống TNXH,
 Thông qua các phong trào này, đã đẩy mạnh hoạt động, nâng cao chất lượng, phát huy sáng kiến, chọn giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của từng chi hội trong lĩnh vực chuyên môn,  qua đó góp phần vào việc xây dựng chi hội vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn .
Đạt được những kết quả nêu trên là có sự quan tâm chỉ đạo của Hội cấp trên,  sự tạo điều kiện của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự đoàn kết, năng nỗ nhiệt tình của đội ngũ cán bộ Hội trong toàn xã, các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Hội triển khai kịp thời và được đông đảo cán bộ, hội viên, hưởng ứng nhiệt tình, góp phần cho Hội nông dân xã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Qua quá trình tổ chức thực hiện, Hội nông dân xã Phước Đông rút ra được một số kinh nghiệm đó là:
- Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, hỗ trợ của chính quyền và các ngành, đoàn thể có nguồn lực tổ chức thực hiện.
- Nơi nào có sự quan tâm của cấp ủy chính quyền thôn thì nơi đó hoạt động đảm bảo có hiệu quả, điển hình như: thôn Phước Trung, thôn Phước Thủy, thôn Phước Thượng.
- Đội ngũ cán bộ chi tổ hội nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, của Hội, pháp luật của Nhà nước và vận dụng một cách sáng tạo vào từng điều kiện cụ thể của địa phương. Triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn liền với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng Hội vững mạnh.
- Luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với tâm lý của hội viên và nhân dân.
- Coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội gắn với việc củng cố chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở. Đa dạng hóa các mô hình tập hợp thu hút các tầng lớp nhân dân.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị, có trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác Hội và sự bình đẳng giới. Các chi Hội thể hiện hết vai trò là nòng cốt trong thực hiện Nghị quyết Đai Hội  lần thứ XIII của Hội nông dân xã nhiệm kỳ 2018- 2023 về “Công tác hội trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước”.
- Phát huy đúng mức về trí tuệ tập thể, mở rộng dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.
- Gắn công tác quy hoạch, đào tạo nguồn với việc thực hiện các chính sách và biện pháp đồng bộ cả về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đề bạt cán bộ.
- Bản thân cán bộ Hội phải nổ lực phấn đấu trong công tác học tập, phải có sự chia sẻ, ủng hộ từ phía gia đình và đồng nghiệp, biết kết hợp hài hòa giữa công tác xã hội và công việc gia đình.
- Có sự khen thưởng kịp thời để khuyến khích động viên.
Từ kết quả đạt được, cũng như hạn chế và những kinh nghiệm nêu trên, Hội nông dân xã đề ra một số nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới là:
   Đẩy mạnh công tác kiện toàn củng cố tổ chức Hội, đi sâu vào các chi, tổ Hội  Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Hội sẽ hoàn thành kế hoạch chỉ đạo nhiệm kỳ 2018-2023.
  Tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn, năm 2021 sẽ phát triển thêm từ 1 đến 2 mô hình mới, đổi mới nội dung sinh hoạt nhằm thu hút  hội viên nhiều hơn nữa.
Tiếp tục duy trì công tác tập trung hướng về cơ sở đa dạng hóa các mô hình tập hợp thiết thực cho từng đối tượng và chọn điểm chỉ đạo nhân rộng. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng đến tận hội viên và nhân dân, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần của hội viên, đặc biệt là hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
  Tham mưu việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội đến chi tổ hội.
 Biểu dương khen thưởng kịp thời cho những cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội.
 Trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân xã Phước Đồng đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chi Hội cơ sở; chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước từng bước được nâng lên; phương thức tập hợp, vận động hội viên, nông dân, ngày càng đa dạng; xây dựng được nhiều mô hình mới trên từng lĩnh vực, đi sâu, sát từng đối tượng, bằng nhiều phong trào cụ thể, sát thực, hiệu quả, tác động trực tiếp đối với cấp hội viên cơ sở và nhân dân, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Cụ thể: Trong công tác thu hút, tập hợp, nâng cao tỷ lệ hội viên, các chi tổ Hội đã nghiêm túc rà soát, đánh giá thực trạng, nguyên nhân tỷ lệ tập hợp, thu hút hôi viên tham gia tổ chức Hội và đề ra giải pháp khắc phục. BTV Hội nông dân xã, chỉ đạo quyết liệt, giao chỉ tiêu phát triển hội viên đến từng gia đình có người trong độ tuổi.
Với sự nỗ lực, sáng tạo, đầu tư cho hoạt động, không ngừng tìm tòi mô hình mới  vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để tập hợp được hội viên sinh hoạt theo ngành nghề, độ tuổi, sở thích phù hợp và ứng với mỗi mô hình đó là phương thức hoạt động sát thực tế ở các chi Hội. Cụ thể: “Hội viên là người khuyết tật”; “Hội viên là người có độ tuổi từ 50- 65 tuổi”; “Hội viên tổ hợp tác, tổ liên kết”; “ Hội viên là tiểu thương trong chợ”;
Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội tập trung vào một số giải pháp cơ bản, đó là: Phải xây dựng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đối với từng công việc của cán bộ Hội  gắn với quá trình xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ trong tổ chức để tuyển dụng, đào tạo cán bộ có phẩm chất, năng lực công tác, hiểu rõ sứ mệnh của tổ chức Hội. Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ trong việc, gắn bó với hội viên, gương mẫu, thực hiện “Nói đi đôi với làm”. Song song với việc đào tạo, bồi dưỡng cơ bản, chú trọng bồi dưỡng  thực tiễn cho cán bộ Hội cơ sở bằng nhiều hình thức theo hướng “Cầm tay chỉ việc”:bình chọn cán bộ Hội xuất sắc; hướng dẫn cách thức tổ chức sinh hoạt hội viên, giao lưu giữa các chi hội; tổ chức các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm công tác Hội... Trang bị các kỹ năng quản lý, điều hành; giao tiếp, tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng về các hoạt động tại địa phương, đặc biệt về các vấn đề liên quan đến hội nhập, phát triển kinh tế hợp tác. Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT trao đổi thông tin trong hệ thống Hội, xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm và công tác kiểm tra, triển khai công việc; thường xuyên cập nhật tình hình, nắm bắt thông tin, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời. Luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với tâm lý của hội viên, mở rộng tính liên hiệp của tổ chức Hội; đa dạng hóa các mô hình tập hợp thu hút các tầng lớp nhân dân, không phân biệt vùng, miền, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo, độ tuổi khác nhau vào tổ chức Hội.
Hội nông dân xã Phước Đồng

Liên kết website

 
 
 

Thời tiết

Thống kê truy cập

─ Trực tuyến:

─ Lượt truy cập: 1073651

top