Giới thiệu lịch sử hình thành Hội Nông dân thành phố Nha Trang

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG

 

Hội Nông dân Việt Nam tiền thân là Nông hội đỏ được thành lập ngày 14 tháng 10 năm 1930; “Nông hội đỏ” hình thức tổ chức đầu tiên của phong trào nông dân Việt Nam và Hội Nông dân đã ra đời để tổ chức tập hợp, chỉ đạo phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ ngày thành lập, ngày 14/10/1930 đến nay tổ chức Hội đã nhiều lần mang tên khác nhau cho phù hợp với từng thời kỳ cách mạng. Ngày 01/3/1988, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định đổi tên Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam thành Hội nông dân Việt Nam cho đến nay; Để đáp ứng nguyện vọng tha thiết của Nông dân Việt Nam và theo đề nghị của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, tại phiên họp ngày 17/10/1991, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định lấy ngày 14/10/1930 là ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Hàng năm ngày 14/10 luôn là điểm hẹn tinh thần về ngày Hội lớn của nông dân và Hội Nông dân Nha Trang.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ở Khánh Hòa, Nông Hội đã cũng được hình thành từ những năm 1930, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nông dân đoàn kết chống sưu cao, thuế nặng, phát động tinh thần yêu nước, đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng. Cuộc biểu tình ngày 16/7/1930 của nông dân Tân Định (nay là Ninh Hòa) làm tiền đề cho phong trào đấu tranh Nam – Trung Bộ; Cuộc chiến đấu lịch sử 101 ngày đêm của Mặt trận Nha Trang nổ ra ngày 23/10/1945 và hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ xâm lược đã thể hiện ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc và lòng yêu nước nồng nàn của nông dân trong tỉnh và nông dân Nha Trang; đều có sự đóng góp to lớn công sức, xương máu, tài sản của nông dân; góp phần xứng đáng làm nên thắng lợi, giải phóng Nha Trang - Khánh Hòa ngày 02/4/1975 và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước ngày 30/4/1975. Sau ngày đất nước được độc lập thống nhất dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức Hội được thành lập từ thành phố đến cơ sở; đã tích cực vận động nông dân khai hoang phục hóa, làm thủy lợi, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Một trong những nhiệm vụ cơ bản của Hội Nông dân và phong trào nông dân giai đoạn này là cải tạo quan hệ sản xuất cũ, thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng”, chia ruộng đất trưng thu, trưng mua của địa chủ, phú nông và công điền, công thửa cho nông dân, xây dựng quan hệ sản xuất mới, tổ chức HTX sản xuất nông nghiệp đem lại quyền làm chủ kinh tế cho nông dân.

Sau ngày đất nước thống nhất 30/4/1975 đến nay, Hội Nông dân thành phố Nha Trang đã trải qua 10 nhiệm kỳ đại hội; Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Nha Trang lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 được tổ chức từ ngày 29 – 30/11/2012.

Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; Cán bộ, hội viên, nông dân thành phố Nha Trang luôn phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của mình, phát huy truyền thống yêu nước năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất; ra sức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ thành phố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân, làm cho nông thôn ngày càng khởi sắc; góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

a.  Chức năng:

1. Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

2. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

3. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

b. Nhiệm vụ:

1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

2. Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới.

3. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

4. Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

5. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

6. Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hoá nông sản, văn hoá Việt Nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.

 

Liên kết website

 
 
 

Thời tiết

Thống kê truy cập

─ Trực tuyến:

─ Lượt truy cập: 1073631

top