HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG VĨNH TRƯỜNG KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HỘI.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động và phong trào công tác Hội, năm 2021 Hội nông dân phường Vĩnh Trường tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các mặt: tư tưởng, xây dựng củng cố tổ chức Hội, kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động.z2397997820975_8c4ce36eb0f603ec8ed47c6c9e764863.jpg (196 KB)

Trước hết, Hội tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là những chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân; Nghị quyết của Đảng các cấp; Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW, ngày 20/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về “Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới”; Xây dựng mô hình “Dânvận khéo” gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.z2397997835129_6466efb786b947bff2012bbd86e8e4e2.jpg (228 KB)

          Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội cũng được Hội chú trọng, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Hội, xây dựng cơ sở Hội vững mạnh; chú trọng công tác phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hội viên. Củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức và hoạt động làm cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết về vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của Hội Nông dân, tự giác tham gia và nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt Hội. Kết quả, trong quí 1 năm 2021, Hội nông dân phường Vĩnh Trường đã tách chi Hội 01 BìnhTân và thành lập chi hội 03 BìnhTân, đầu năm Hội thăm hỏi động viên tặng quà cho 9 chi hội và 23  tổ tiết kiệm và vay vốn với 40 xuất quà trị giá 4 triệu đồng. Tặng quà cho 15 thanh niên lên đường nhập ngũ mỗi phần quà 100 nghìn đồng.
Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường để uốn nắn kịp thời những tồn tại, khuyết điểm trong công tác Hội và phong trào nông dân. Đồng thời, Hội tham gia giám sát thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản pháp luật liên quan đến nông dân...; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của nông dân kịp thời phản ánh, kiến nghị với các cấp lãnh đạo có giải pháp, tháo gỡ khó khăn cho nông dân; tích cực tham gia góp ý cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.Nghị quyết.jpg (87 KB)
Đối với các phong trào thi đua, cuộc vận động được Hội tiếp tục triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa, khích lệ hội viên nông dân tham gia. Vận động hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, biểu dương gương điển hình tiên tiến của nông dân trong các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2020. Phối hợp với UBND phường tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính Phủ. Qua đó góp phần phát huy vai trò người nông dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh biên giới và hải đảo, đồng thời gắn với các phong trào thi đua của cấp Hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra.
Kết quả, năm 2021, đã có 216 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 220 hội viên đăng ký gia đình nông dân văn hóa, không vi phạn trật tự ATGT năm 2021  Chi hội đăng ký Chi hội nông dân văn hóa năm 2021. Thành lập 01 tổ hợp tác sản xuất nước đá.
Ngoài ra, Hội tiếp tục phát huy tốt vai trò các nguồn vốn vay như nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, nguồn ủy thác với Ngân hàng CSXH để giúp đỡ cho hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh vươn lên làm giàu, các mô hình sản xuất kinh doanh đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn VSTP.
Có thể nói, với sự triển khai đồng bộ các giải pháp, tin tưởng rằng Hội nông dân phường Vĩnh Trường sẽ nâng cao hơn chất lượng hoạt động và phong trào Hội cơ sở, làm tiền đề hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2021

Phạm Tuân

Liên kết website

 
 
 

Thời tiết

Thống kê truy cập

─ Trực tuyến:

─ Lượt truy cập: 1073654

top