Chủ nhật, 29/1/2023 [In trang]

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN, ĐÁP ỨNG YÊU CÂU NHIỆM VỤ HIỆN NAY

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, công tác vận động hội viên nông dân là hết sức quan trọng.Với vai trò là một tổ chức chính trị xã hội đại diện quyền lợi cho hội viên nông dân, Hội nông dân xã Phước Đồng luôn xác định công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, Hội nông dân xã đã tích cực triển khai công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi tổ Hội, đồng thời vận động hội viên là học sinh, sinh viên, tham gia sinh hoạt Hội, đồng thời vận động cán bộ hưu trí, các nhà doanh nghiệp tham gia sinh hoạt với nhiều hình thức phong phú, đổi mới, với học sinh, sinh viên chiếm tỷ lệ 30%, cán bộ hưu trí tỷ lệ chiếm 13% ,hiện nay trên địa bàn xã  hội viên cơ bản là trình độ học vấn cao hơn trước, tầm nhìn rộng, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng yêu nước, có khát vọng xây dựng đất nước, thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nông dân đồng tình ủng hộ và hăng hái tham gia vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đã và đang xuất hiện nhiều tài năng trẻ, nhiều tấm gương sáng trong sản xuất kinh doanh, trong học tập, hoạt động khoa học – kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật, trong thể thao và trong công tác xã hội.
Bên cạnh đó, nguồn thu nhập của một bộ phận hội viên và nhân dân nói chung còn thấp, giá cả một số mặt hàng thiết yếu phục vụ cho đời sống tăng cao; một số hội viên không có tư liệu sản xuất phải đi làm ăn xa . Một hội viên thiếu hiểu biết về các chủ trương, chính sách của Đảng, chưa quan tâm đến sinh hoạt chính trị, chạy theo lối sống không lành mạnh, coi thường giá trị nhân văn, tình trạng mê tín dị đoan có xu hướng tăng lên. Từ đó ảnh hưởng đến việc tập hợp vận động hội viên  tham gia vào tổ chức Hội, hiện tại Hội nông dân xã có 454 hội viên/ trong đó 35 hội viên là cán bộ hưu trí, chiếm tỷ lệ 7,7%, 17 hội viên có đảng chiếm tỷ lệ 3,74%,  42 hội viên là học sinh, sinh viên trong các trường trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ 9,25% hội viên là cán bộ công chức là 14 hội viên đạt tỷ lệ 3% số còn lại là buôn bán lao động tự do, làm nông nghiệp  346 hộ chiếm 76,2%
Từ thực trạng trên Hội nông dân xã Phước Đồng xác định “nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội ” là khâu đột phá then chốt của đơn vị trên cơ sở đó hằng năm, Hội đã tập trung vào việc bổ sung, củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành Hội đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu hiệm vụ. Đội ngũ cán bộ chi, tổ Hội thường xuyên được củng cố, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và chuyên đề hàng năm, Hội cử cán bộ chi tổ Hội tham gia các lớp chuyên ngành do Hội cấp trên tổ chức. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 60 lượt cán bộ, hội viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ. Hiện nay, 100% các thôn trên địa bàn đều có tổ chức, trong đó có 371 hội viên nòng cốt; tỷ lệ chi Hội viên là nữ  chiếm 38,5%,
Điểm nổi bật trong xây dựng, củng cố tổ chức Hội  là thực hiện điểm chỉ đạo của Hội nông dân TP về phát triển hội viên nhiệm kỳ 2018 - 2023 Phước Đồng có 14 chi, tổ hội ở cơ sở nhìn chung hoạt động khá hiệu quả, Hội luôn tìm ra n